Vyberte stránku

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 

CS Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 081 51 130, se sídlem Badeniho 291/3, Hradčany, 160 00 Praha 6 (dále jen „advokátní kancelář“), podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „GDPR“) tímto poskytuje přehled o zpracování a o ochraně osobních údajů získaných při poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále také jako „zákon o advokacii“).

 Správce osobních údajů:

CS Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 081 51 130, se sídlem Badeniho 291/3, Hradčany, 160 00 Praha 6, tel. + 420 775 734 464, e-mail: sekretariat@dluzimi.cz, web: https://www.dluzimi.cz, ID datové schránky: 74z44pq.

Účelem a právním titulem (základem) pro zpracování osobních údajů jsou:

 • souhlas subjektu údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR],
 • splnění smluvní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR],
 • splnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR], anebo
 • oprávněný zájem [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR].

Oprávněný zájem správce:

 • např. identifikace klienta podle právní úpravy předcházející legalizaci výnosů z trestné činnosti, ochrana ekonomických zájmů advokátní kanceláře.

Oprávněný zájem třetích osob:

 • zejména práva třetích osob a subjektu údajů vyplývající např. ze zákona o advokacii.

Kategorie osobních údajů:

Jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, platební údaje, rodné číslo, datum narození, další osobní údaje poskytnuté správci subjektem údajů. 

Předávání osobních údajů:

Advokátní kancelář je v právními předpisy stanovených případech oprávněna anebo povinna stanovené osobní údaje předat orgánu veřejné moci, např. soudu. 

Délka uchovávání osobních údajů:

Délka uchovávání osobních údajů při poskytování právních služeb vychází zejména z usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. 11. 1999, přičemž není-li stanoveno jinak, je advokát povinen uchovat dokumentaci a klientský spis po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. 

Práva a povinnosti subjektu osobních údajů:

GDPR umožňuje subjektům osobních údajů v závislosti na konkrétních právních titulech zpracování osobních údajů uplatnit následující práva:

 • právo odvolat souhlas (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR).

Následující práva mohou být v konkrétním případě uplatněna pouze v omezeném rozsahu či je nelze uplatnit:

 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – (čl. 17 GDPR),
 • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR),
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

 Mají-li být osobní údaje poskytnuty za účelem splnění smluvní povinnosti, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout, jinak nemůže být založen závazkový vztah, z nějž splnění smluvní povinnosti vyplývá. 

Mají-li být osobní údaje poskytnuty za účelem splnění zákonné povinnosti, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout, jinak může dojít k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Uplatnění dotazů a žádostí:

Své dotazy a žádosti můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů správce. Po posouzení důvodnosti žádosti budete do 30 dnů ode dne obdržení žádosti informováni o způsobu vyřízení a přijatých opatření. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.

Orgán pro vyřízení stížností:

Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

Kontaktní údaje úřadu:
Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n