Vyberte stránku

Existence dluhu není příjemnou skutečností pro dlužníka ani věřitele, nicméně nestaví-li se k jejímu řešení dlužník zády, lze ji překonat bez větších obtíží. A i pokud tak činí, existuje dostatek právních možností, jak se lze splnění dluhu domoci. Ať už jste dlužník a máte vůči věřiteli dluh, nebo věřitel a máte za dlužníkem pohledávku, měli byste vědět, jak se podle českého právního řádu postupuje.

Není-li splněn dluh dobrovolně, je nutné dlužníka vyzvat k jeho splnění. Na základě této výzvy může dojít k zahájení mimosoudního jednání o splnění dluhu, jinak řečeno k diskuzi o tom, zda dluh existuje, v jaké výši a případně jakým způsobem bude dlužníkem uhrazen. Takový způsob řešení existence dluhu je pro věřitele i dlužníka nejrychlejší a zároveň i nejekonomičtější, jak z hlediska času, tak zejména finančních nákladů.

Výše uvedená výzva zpravidla splňuje požadavky tzv. předžalobní výzvy obsažené v § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kterou při nečinnosti dlužníka následuje žaloba nebo návrh na vydání (elektronického) platebního rozkazu podaný soudu. Významem této výzvy není pouze upozornit na existenci dluhu, jeho výši, prodlení dlužníka s placením a důvod vzniku dluhu (porušení smlouvy nebo zákona), ale zejména zajištění možnosti v případě úspěchu u soudu požadovat náhradu nákladů soudního řízení po žalovaném. Pokud by žalobce tuto výzvu nezaslal, právo na náhradu nákladů uplatnit nemůže a náklady právního zastoupení by i v případě úspěchu hradil sám.

V průběhu tzv. nalézacího soudního řízení soud na základě tvrzení a důkazů předložených žalobcem a žalovaným zkoumá, zda dluh existuje, v jaké výši, kdy byl splatný apod. Dojde-li soud k závěru, že žalobce (věřitel) skutečně má pohledávku za žalovaným (dlužníkem) a žalovaný má tedy vůči žalobci dluh, vydá rozhodnutí, kterým uloží žalovanému zaplatit žalobci dluh v prokázané výši, příslušenství dluhu zahrnující úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty a případně i náhradu nákladů nalézacího soudní řízení (soudní poplatek, odměna advokáta).

Nedojde-li k dobrovolnému splnění dluhu, má žalobce právo podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci. V rámci vykonávacího, případně exekučního řízení se vymáhá dluh prostřednictvím soudních vykonavatelů nebo exekutora, kteří aktivně vyhledávají majetek povinného (dlužníka) a veškeré peněžní plnění, které vymohou, jde na úhradu položek, které soud přiznal konkrétnímu oprávněnému (věřiteli) v nalézacím řízení soudním a dále na náklady exekučního řízení, které zahrnují odměnu a hotové výdaje exekutora.

Často se stává, že dlužníci (povinní) mají z různých důvodů více exekucí, které nejsou schopni nebo ochotni splácet a je na ně podán, buď jimi samými nebo věřiteli, insolvenční návrh. V rámci insolvenčního řízení dochází také k úhradě pohledávek věřitelů, tentokrát ale všech věřitelů v rámci jednoho řízení, a při splnění zákonných podmínek stačí, aby dlužník uhradil pouze část pohledávek s tím, že zbývající část neuhrazenou v rámci insolvenčního řízení již nikdy platit nemusí. Proto je nutné, aby včas došlo k přihlášení pohledávky věřitele do insolvenčního řízení a ta byla nadále řádně vymáhána.

Poslední soudní řízení, které se fyzických osob týká, je řízení pozůstalostní. Zemře-li dlužník, může věřitel přihlásit svou pohledávku do pozůstalostního řízení, kdy po projednání pozůstalosti zpravidla dojde k přechodu dluhů na dědice zemřelého dlužníka a je možné žádat splnění dluhu po nich.

Často se dlužníci ohrazují, že věřitel po nich „něco“ vymáhá, nemá na „to“ právo apod., ovšem je nutné si uvědomit, že pokud vznikne dluh, je normální jej zaplatit v souladu se zásadou pacta sunt servanda (smlouvy se mají plnit) a neminem laedere (nikomu neškodit). Pokud má dlužník za to, že dluh neexistuje, je nutné se s osobou, která žádá splnění dluhu, spojit a začít komunikovat, aby byl zjištěn skutečný stav věci. Pokud dlužník existenci dluhu nerozporuje a má zájem, řešení je podstatně rychlejší a levnější, nemá-li, existují výše uvedené možnosti, jak se může věřitel svého zákonného práva domoci.

Ať jste věřitel nebo dlužník, můžeme Vám pomoci se vším výše uvedeným, tj. mimosoudním jednáním, předžalobní výzvou, zastupováním před soudem při nalézacím soudním řízení, exekučním návrhem, zastupováním v exekučním řízení, přihláškou do insolvenčního řízení, insolvenčním návrhem i zastupováním v pozůstalostním řízení.

Máte-li zájem o naše služby nebo se chcete na cokoli zeptat, můžete se na nás obrátit prostřednictví telefonu +420 775 734 464, e-mailu sekretariat@dluzimi.cz nebo webového formuláře na stránkách https://www.dluzimi.cz/.